Polski

Warunki użytkowania

Warunki korzystania z serwisu Famfly

*ostatnia aktualizacja 05/24/2024

Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu stanowią Umowę (zwaną dalej "Warunkami") pomiędzy Użytkownikiem jako indywidualnym użytkownikiem Serwisu lub przedstawicielem firmy (zwanym dalej "Użytkownikiem" lub "Użytkownikiem") z jednej strony a FAMTECHUNITY, UNIPESSOAL LDA (numer rejestracyjny 517888963) (zwaną dalej "Famfly", "firmą" lub "nami") z drugiej strony jako usługą wyboru specjalistów w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z naszej Usługi. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie klikaj przycisku "akceptuj" ani nie podejmuj żadnych innych działań (w tym kontynuowania korzystania z Usługi), które mogą wskazywać na Twoją zgodę na przeczytanie i zaakceptowanie Warunków niniejszej Umowy.

Czego dotyczą niniejsze Warunki?

Niniejsze Warunki regulują główne prawa i obowiązki Użytkownika jako użytkownika końcowego Usługi oraz Famfly jako dostawcy Usług w zakresie wyboru specjalistów ds. wychowania i opieki nad dziećmi (zwanych dalej "Usługami"). Niniejsze Warunki regulują również szereg innych kwestii, które mogą pojawić się w ramach interakcji między Użytkownikami a Usługą, w szczególności, ale nie wyłącznie, kwestie dotyczące poufności, płatności za Usługi i polityki rozwiązywania sporów.

Prawa i obowiązki użytkowników

Prawa użytkownika jako rodzica

Jako rodzic masz prawo do:

1. Składania propozycji współpracy ze specjalistami ds. opieki i edukacji;

2. Otrzymywania propozycji współpracy

Twoje prawa jako przedstawiciela firmy lub specjalisty ds. opieki i edukacji dzieci

Jako specjalista ds. opieki i edukacji dzieci masz prawo do:

1. Korzystania z Serwisu w celu oferowania usług opieki i edukacji dzieci;

2. Zamieścić swój profil jako Specjalista ds. opieki i edukacji, aby otrzymywać odpowiednie oferty współpracy;

3. Otrzymywania propozycji współpracy, samodzielnego ustalania zakresu usług opiekuńczo-wychowawczych oraz ich kosztu.

W przypadku korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do:

1. Korzystania z Serwisu wyłącznie w celach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

2. Niepodejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem z wykorzystaniem Serwisu, w tym w stosunku do małoletnich, którzy mogą występować w charakterze wychowanków;

3. Podawać wyłącznie prawdziwe i istotne informacje dotyczące swojego doświadczenia zawodowego w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Specyfika komunikacji między rodzicami a specjalistami ds. opieki i edukacji oraz firmami

Aby nawiązać kontakt, użytkownicy serwisu korzystają z wirtualnych obiektów (zwanych dalej "Kontaktami"), które dają prawo do komunikowania się ze sobą w celu oferowania swoich usług lub zamawiania usług.

Kontakty to wirtualne przedmioty o określonym charakterze, które można wymieniać w celu nawiązania kontaktu i składania ofert współpracy. Nabycie Kontaktów oznacza prawo Usługodawcy do nabycia ograniczonej, osobistej, odwołalnej licencji bez możliwości przeniesienia lub udzielenia sublicencji na korzystanie z Kontaktów. Saldo Połączeń wyświetlane na koncie nie jest saldem rzeczywistym i nie ma wartości materialnej, a jest jedynie miarą kwoty licencji na korzystanie z Połączeń. Licencja taka może zostać zakończona w związku z zakończeniem świadczenia Usługi lub zamknięciem (wypowiedzeniem) konta użytkownika. Spółka zastrzega sobie prawo do określania wartości Połączeń i ma prawo do rozpowszechniania takich Połączeń za opłatą lub bezpłatnie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie zakupy i wykorzystanie Połączeń są ostateczne i nie podlegają zwrotowi.

Prawa do usługi

Serwis ma prawo do:

- W dowolnym czasie i bez ostrzeżenia Użytkowników zmieniać wygląd Serwisu i zamieszczane w nim treści, wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy.

- Wysyłania Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków komunikacji wiadomości związanych z korzystaniem z Serwisu

- Przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Cookies.

- Ograniczenia praw Użytkownika, aż do dożywotniego zakazu korzystania z Serwisu, w przypadku korzystania z usługi w celach nieetycznych lub niezgodnych z prawem, według własnego uznania lub w wyniku otrzymania uzasadnionych skarg.

Płatność za usługi Serwisu

Płatność za usługi opiekuńcze i edukacyjne świadczone za pośrednictwem Serwisu jest dokonywana za pomocą usługi płatności online Stripe lub gotówką między rodzicami a specjalistami / firmą w przypadku osobistych umów między Stronami.

W przypadku płatności z wykorzystaniem serwisu Stripe, Serwis może pobrać prowizję za pośrednictwo w wysokości 3% wartości umowy pomiędzy Stronami. Należy pamiętać, że usługa płatności online Stripe posiada własną Umowę i Politykę Prywatności, z którymi można zapoznać się pod następującym linkiem: https://stripe.com/privacy.

Użytkownik Serwisu ponosi pełną, wyłączną odpowiedzialność za wszelkie prowizje i inne koszty świadczone przez bank, które mogą zostać doliczone do kosztu płatnych Usług.

Ograniczenie odpowiedzialności

Zespół Famfly dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Usługi było jak najbardziej przyjemne i produktywne. Serwis nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje, które mogą powstać w wyniku korzystania z Serwisu. Użytkownicy, niezależnie od scenariusza korzystania z Usługi, działają według własnego uznania i z własnej inicjatywy.

Famfly nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji o doświadczeniu zawodowym lub jakichkolwiek innych danych przez firmy lub specjalistów ds. opieki i edukacji. Jednak w przypadku otrzymania skarg o podobnym charakterze zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia dalszych negatywnych doświadczeń użytkowników.

Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich instrukcji i zaleceń podanych w Serwisie, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci znajdujących się pod ich opieką.

Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią rekomendacji, oferty, zachęty ani wymogu podjęcia określonych działań przez Użytkownika.

Polityka prywatności

Informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie stanowią jego dane osobowe. Dane osobowe Użytkownika są informacjami poufnymi, gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych jest przeprowadzane przez Administrację zgodnie z ustawą Ukrainy "O ochronie danych osobowych" i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi Ukrainy. Źródłem gromadzenia danych osobowych są informacje bezpośrednio i dobrowolnie dostarczone przez Użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Serwis wykorzystuje, przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkownika, można zapoznać się z Polityką prywatności Serwisu.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie

Niniejsze Warunki obowiązują przez cały okres korzystania z Usługi. Okres obowiązywania Warunków może zostać zakończony w związku z usunięciem konta.

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki (Umowa) są zawierane zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Użytkownik, który znajduje się poza tą jurysdykcją, w pełni zgadza się poddać stosunki prawne powstałe podczas korzystania z Usługi prawu Ukrainy, a niniejsze Warunki mają do niego zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez jego jurysdykcję bez stosowania jakichkolwiek norm kolizyjnych.

Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy jakikolwiek warunek niniejszej Umowy stanie się lub zostanie uznany za nieważny z powodu niezgodności z prawem, warunek ten nie zostanie uwzględniony lub Strony podejmą środki w celu zmiany Umowy w zakresie, w jakim Umowa jest ważna i w pełni zachowuje intencje Stron.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów wynikających z relacji między Stronami, których Strony nie były w stanie rozstrzygnąć w drodze negocjacji w ciągu co najmniej 30 dni, będzie rozstrzygane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

Pytania lub dodatkowe informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące funkcji usługi, skontaktuj się z [email protected]